MANIFESTACIÓ CONTRA 

LA BROSSA

 

A les acaballes del segle XX es va produir un important moviment cívic a Benilloba. L'acció solidària dels seus veïns va conjurar un important perill. Unànimement, la seua població va creure just defendre els seus drets i fer escoltar la seua veu.

Manifestació del 25.09.94

Antecedents

1971-1972 .- L'ajuntament d'Alcoi pressiona sense èxit davant els organismes provincials per a que se l'autoritze a portar el seu abocador de brossa a un altre lloc. Primer es va proposar la partida El Regadiu, després es va canviar a un altre pròxim: El mas d'Is. Feliçment, no van tindre èxit cap d'aquest intents. 

1972 .- 24 d'octubre .- Apareix al CIUDAD d'Alcoi una informació dient que els alcaldes dels pobles de la comarca (Benilloba, Alcoleja, Penàguila i Benifallim) s'oposen a la instal·lació de l'abocador per que, apart del perill de contaminació, es destruiria el paisatge. Per part de Benilloba, és el seu alcalde, Ricardo Reig, el que adopta una posició enèrgica i decidida en aquest sentit.

Ricardo Reig, Alcalde de Benilloba 1970-79

Els riscos que es veuen són el següents:

- Contaminació dels aqüífers que proveeixen d'aigua potable els pobles

- Olors

- Sorolls

- Destrucció del paisatge

- Risc per a les aus

- Proliferació d'insectes

- Rates

- Risc de dispersió dels residus.

- Perill d'incendi

L'any 1973 un informe de l'Instituto Geológico y Minero ja va rebutjar l'emplaçament que ara es pretén.

Capçalera de la vall on es projecta instal·lar l'abocador i la planta per a la brossa de 35 pobles, on s'ajunten els termes de Penàguila, Benilloba, Alcoi i Benifallim i on es troben, entre altres, els masos d'Is, Grau, Pellicer i El Regadiu, que és el que veem en primer terme.

1973 .- 27 de juny .- Un Ple de l'ajuntament d'Alcoi enterra el projecte d'un abocador comarcal de brossa.

1994 .- 21 anys després, torna l'amenaça

Dues dècades més tard, es ressuscita aquest tema. En uns poquets mesos, es desenvolupen uns fets que podria suposar la instal·lació al Regadiu d'una planta de transformació de Residus Urbans així com d'un abocador. Un projecte que podria provocar prejudicis irreparables a tota una vall.

1994 .- 25 de gener .- Reunida en Alcoi la Mesa Comarcal de Residus Sòlids, es debaten diversos aspectes i es considera positiu l'estudi realitzat per ECOTECNIA, opció C, consistent en la recollida selectiva de brossa orgànica i posterior compostatge, i vidre i paper, abocant la resta de forma controlada. Aquesta opció es considera com un pas intermedi fins una etapa posterior, opció D, en la que la recollida selectiva es completaria amb els residus valoritzables (plàstics, metalls, tèxtils) En cas d'optar-se per una planta de compostatge i un abocador controlat, s'instal·larien a l'eix Ibi-Alcoi-Cocentaina.

1994 .- 10 de mars .- A més dels membres habituals de la Mesa (representants de la Conselleria, Diputació, partits, associacions de veïns, ecologistes, etc.) a esta reunió participa el President de la Diputació Provincial, qui assenyala que la Diputació és qui te les competències i que l'estudi ha que contractar-se amb ECOTECNIA, que creu és l'empresa idònia.

1994 .- 17 de març .- La Mesa Comarcal de Residus Sòlids acorda per unanimitat considerar positius els estudis realitzats per ECOTECNIA i VAERSA, acceptant les alternatives propostes de recollida selectiva de brossa orgànica i posterior compostatge, i vidre i paper, abocant la resta de forma controlada. Com queda dit més amunt, aquesta opció es considera com un pas intermedi fins una etapa posterior en la que la recollida selectiva es completaria amb els residus valoritzables (plàstics, metalls, tèxtils)

S'opta per la solució de una planta de compostatge i un abocador controlat a localitzar a l'eix Ibi-Alcoi-Cocentaina, plantejant als alcaldes de la comarca com alternativa la possibilitat de fer una planta de transferència a la zona oest, creant per a la seua gestió una Societat Promotora en la que participarien la Generalitat, els ajuntaments i un soci privat.

1994 .- 17 de maig .- El Ple de l'Ajuntament de Benilloba aprova participar en la societat que a va a constituir-se, subscrivint 25.000 pessetes. 

S'aprova el compromís de donar llicencia i els permisos necessaris si finalment es decidia instal·lar la planta de brossa en el seu municipi, tal com ho acorden també els altres 35 ajuntaments implicats.

1994 .- 22 de maig .- Se celebra un Ple de l'ajuntament de Benilloba en el que s'aprova el Conveni de Residus Solides Urbans.

1994 .- 28 de juliol .- Es crea una societat anònima de caràcter mixt denominada "Reciclatge de Residus l'Alcoià, el Comptat i la Foia de Castalla, S. A." entre la Generalitat, a través de l'empresa VARES (Valenciana de Aprovechamiento Energètic de Residuos, S.A.) i 35 ajuntaments d'aquestes comarques, amb una població total de més de 140.000 habitants, para la projecció, construcció i explotació d'una planta de recuperació i compostatge de residus sòlids urbans, d'un abocador de residus i d'una planta de transferència. La societat es constitueix amb un capital total de 25 milions de pessetes. 

El projecte consistirà en un abocador controlat, una planta de compostatge i una altra de transferència, amb una inversió de prop de 1.000 milions de pessetes. Es pretén donar servei als 140.000 habitants dels pobles de les tres comarques. Les quantitats de residus a tractar seria de:

- Abocador controlat........................................................ 55.000 tones/any

- Compostatge de brossa orgànica............................. 23.000 tones/any

- Residus urbans sòlids.................................................. 21.600 tones/any

- Transport de matèria orgànica sense compostar.. 21.600 tones/any

1994 .- 29 de juliol .- El Conseller de Medi Ambient, Emèrit Bono es compromet a aportar els diners que facen falta per resoldre el problema de la brossa en aquestes comarques.

1994 .- 11 d'agost .- Els veïns de Benifallim en mobilitzen davant del rumor de que l'abocador s'instal·larà en El Regadiu, a tan sols 2 Km del seu poble.

A poca distància, Benifallim

1994 .- 13 d'agost .- Davant les intencions de situar l'abocador en la Finca El Regadiu, dins del terme municipal d'Alcoi però prop de Benifallim, el seu alcalde s'oposa a que l'abocador s'instal·le allí, perquè, a banda de les molèsties i els danys paisatgístics, l'abocador significaria l'ofegament de les perspectives econòmiques d'una localitat que basa el seu desenvolupament en el turisme de muntanya. 

1994 .- 18 d'agost .- L'alcalde d'Alcoi diu que si és el lloc idoni, l'abocador es farà a El Regadiu.

1994 .- 19 d'agost .- Miguel Peralta i Jordi Sanchis, del Partit Popular,  secretari en Alcoi i Coordinador Comarcal respectivament, recolzen la instal·lació de l'abocador en El Regadiu, si es confirma que és el lloc adequat, apel·lant a la sobirania d'Alcoi per dur endavant el projecte en un punt situat dins del seu terme municipal.

Josep Cortés, Alcalde de Benilloba de 1991 a 1996

1994 .- 22 d'agost .- Se celebra una Assemblea al local del Patronat de Benilloba, amb assistència d'unes 300 persones (les següents reunions es van celebrar al local de la música). Comencen a arreplegar-se firmes. S'anomena una Comissió per organitzar l'oposició a la instal·lació de l'abocador a El Regadiu i es constitueix l'Associació per a la Defensa del Valle del Serpis.

1994 .- 26 d'agost .- L'ajuntament de Benilloba convoca Ple para el 30-8-1994 per a debatre el possible emplaçament de la Planta de Reciclatge de Brosses a la Partida El Regadiu, en terme municipal d'Alcoi, però aquest ple no arriba a celebrar-se

1994 .- 28 d'agost .- S'arrepleguen a Benilloba més de 1.400 signatures en contra del projecte d'emplaçament del abocador en El Regadiu"

També en altres poblacions en va produir un moviment en aquest mateix sentit. En efecte, els veïns de Benifallim van arreplegar 128 firmes, lliurades al seu ajuntament, en les quals afirmen que consideren inadmissible l'emplaçament de la planta transformadora de residus a només 2 Km del seu poble, encara que estiga en terme municipal d'Alcoi.

L'alcalde de Penàguila també es va declarar en contra, però no va revocar l'acta del ple que deixava oberta la porta per a que s'instal·lara l'abocador.

Se celebra una reunió cordial entre l'ajuntament de Benilloba (l'alcalde, dos regidors del PSOE i dos del PP) i tres representants de la Gestora de l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba per debatre el tema.

Pintades de "No a la brossa"

1994 .- 30 d'agost .- L'Alcalde d'Alcoi, Josep Sanus, manifesta que no havia considerat "El Regadiu", que això depenia del informe dels tècnics sobre la seua possible idoneïtat. 

Els representants de l'Ajuntament de Benilloba s'oposen per la seua proximitat al pou que proveix d'aigua al poble i el perill de contaminació de l'aqüífer.

S'acorda ajornar la celebració del ple fins a disposar d'informació certa sobre la decisió definitiva.

La Comissió de Veïns de Benifallim publica un comunicat en contra d'emplaçar l'abocador en El Regadiu.

Es supera la xifra de 200 membres afiliats a l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba.

Moviments semblants son promoguts pels veïns d'Alcoleja, Penàguila i Benifallim.

Comencen a aparèixer articles en premsa de qualificats autors, argumentant en contra del projectat emplaçament de l'abocador.

1994 .- 31 d'agost .- Es ratifica l'acord de l'Assemblea del dia 22 sobre la creació de l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba, aprovant-se els seus estatuts i s'anomena una Junta Directiva , ratificant l'Assemblea en els seus respectius llocs als membres de la Comissió Gestora, que va quedar formada de la següent forma:

President.................. José Julià Serra

Vice-president......... José A. Reig Monllor

Secretari................... José L. Olcina Crespo

Tresorera.................. Luisa Font Silvestre

Vocals........................ Miguel Camps Cardell i Alejandro Barrachina Domenech

Equip Tècnic............ Miguel Camps Cardell, Victoria Marin i José Juliá Serra

1994 .- 1 de setembre .- La Colla Ecologista La Carrasca d'Alcoi fa públic un comunicat en termes de extremada prudència, volent mantindre un equilibri entre els interessos de la seua ciutat i la reacció dels pobles propers.

1994 .- 2 de setembre .- L'ajuntament i els veïns d'Alcoleja es sumen al rebuig del abocador en El Regadiu. Igualment Benifallim i Penàguila. L'alcalde de Benifallim assegura que l'abocador perjudica el turisme rural. L'ajuntament d'Alcoleja estudia la possibilitat de revocar l'acord aprovat anteriorment. 

Apareixen pintades en les carreteres que envolten Benilloba amb uns rotunds "No a la brossa"

L'ajuntament de Benilloba decidix esperar a conèixer amb detall el projecte sobre el lloc i les característiques de l'abocador ans de pronunciar-se al respecte. El seu alcalde, José Cortés, expressa la seua preocupació per la proximitat de El Regadiu al pou que proveix d'aigua al poble.

1994 .- 5 de setembre .- Davant del fet de que no s'arribara a celebrar el Ple del 30 d'agost, l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis demana al seu ajuntament que definixca la seua postura i els facilite la possible documentació que puga tindre al respecte.

1994 .- 9 de setembre Miguel Valor, Secretari Provincial del Partit Popular demana que es respecte als pobles al triar la instal·lació de l'abocador. Aquest abocador, opina, deuria d'estar al costat de l'autovia Alcoi-Ibi.

1994 .- 15 de setembre .- El President de la Diputació, Antonio Mira-Perceval, manifesta que la elecció dels terrenys per a la projectada planta és un tema més tècnic que polític.

1994 .- 21 de setembre .- L'executiva del PSOE de Benilloba amenaça en dimitir, deixant els seus càrrecs i donant-se de baixa en el partit, si l'abocador va a El Regadiu, mostrant-se crítics amb l'ajuntament d'Alcoi.

Perspectiva del lloc triat per al abocador

Manifestació

1994 .- 25 de setembre .- Eixe diumenge,  més de 500 persones es manifesten en contra del projecte d'emplaçament de l'abocador, baixant des de les antigues escoles pel carrer Major fins a la plaça de l'Església, on es va concentrar el públic i es va fer lectura d'un manifest.

Els xiquets encapçalen la manifestació

Els manifestants portaven varies pancartes en les que es podia llegir "Si l'aboques al Riu, no quedarà ningú viu", "Sanus mandó, la brossa al teu balcó" i d'altres frases en contra de l'esmentat projecte d'abocador a El Regadiu.

Baixant pel carrer Major

Arribant al ajuntament

Parlament davant l'ajuntament

L'alcalde de Benilloba, José Cortés, assegura que l'ajuntament recolzarà la postura del poble, ja que deu de estar al seu costat i confia en que, finalment, el problema es resolga de forma satisfactòria per a tots.

1994 .- 26 de setembre .- L'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba presenta al seu ajuntament un escrit al que acompanyen 1.400 firmes, manifestant el seu rebuig a la instal·lació de l'abocador i planta de tractament de residus orgànics en El Regadiu i s'insta a l'ajuntament a que faça seu aquest escrit i manifeste la seua postura en un Ple.

1994 .- 28 de setembre .- El Secretari Comarcal del PSPV-PSOE, Quico Carbonell, manifesta que els socialistes de Benilloba han actuat amb precipitació al anunciar que dimitirien si l'abocador s'instal·la en El Regadiu.

La empresa Vaersa està estudiant l'emplaçament de l'abocador

1994 .- 25 d'octubre .- Miguel Valor, del Partit Popular, diu que hi ha dos informes que descarten situar l'abocador a El Regadiu.

1994 .- 31 d'octubre .- L'Ajuntament en Ple de Benilloba, per majoria de quatre vots contra u, aprova revocar el punt 8º de la sessió de 17 de Maig de 1994 pel que se comprometien a donar la llicencia i els permisos necessaris si finalment es decidia instal·lar la planta de brossa en el seu municipi

1994 .- Novembre .- Resultat del tan esperat Estudi de Localització de Llocs Adequats: 

Es va començar per definir 12 zones favorables, de les que es descarten 8, entre les quals es trobava la de Benilloba "per la seua ampla conca visual i condicions topogràfiques". Es confirmen les següents:

- Llocs adequat 1 .- Penàguila - Mas Grau-Pellicer

- Llocs adequat 2 .- Penàguila - Mas Grau-Pellicer

- Llocs adequat 3 .- Penàguila - Mas Grau-Pellicer

- Llocs adequat 4 .- Castalla - Lloma del Carro

- Llocs adequat 5 .- Castalla - El Xerrell

- Llocs adequat 6 .- Alcoi I .- Barranc Troncal- Calvo (Pro carretera Banyeres)

- Llocs adequat 7 .- Alcoi II .- Barranc Venta Sant Jordi

Com es pot vore, les primeres tres alternatives són pràcticament la mateixa, ja que els respectius emplaçaments disten poc els uns del altres.

 

Vistes de la zona amenaçada

Resolució

1994 .- 14 de novembre .- La Junta General de la Societat Anònima "Reciclados de Residuos L'Alcoià-Comptat-Foia de Castalla", que havia estat convocada per elegir el lloc on instal·lar l'abocador de la brossa, canvia l'ordre del dia i el que fa es acordar "invitar" als alcaldes de Penàguila, Benifallim i Benilloba a que abandonen la Societat i la sala de reunions.

1994 .- 22 de novembre .- Les Associacions Penàguila Viu, Defensa del Regadiu de Benifallim y Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba publiquen un comunicat en la premsa en la que protesten per aquesta actitud front als seus alcaldes i insten als seus ajuntaments a eliminar el punt 8 del text pel que se comprometien a donar la llicencia i els permisos necessaris si finalment es decidia instal·lar la planta de brossa en el seu municipi i acaben opinant que aquesta planta deu d'anar en un dels municipis més grans, que és on es genera la major quantitat de brossa i disposen de termes municipals més extensos.

1994 .- 3 de desembre .- La Conselleria de Medi Ambient fa públic un comunicat en el que defensa l'estudi de VAERSA relatiu a un hipotètic emplaçament de l'abocador en la Partida de Polop d'Alcoi, rebutjant els arguments adduïts en contra, dient que la captació d'aigua més pròxima està a 2 Km, que no hi ha perill de contaminació, que la vegetació, cultius i fauna de la zona no tenen interès, que el Parc Natural de la Font Roja està a 4 Km, que la població pròxima és escassa i que l'impacte visual seria nul.

1994 .- 6 de desembre .- La Coordinadora de Veïns de la Vall de Polop replica a la Conselleria, en carta oberta publicada al Ciudad oposant-se a que l'abocador s'instal·le a la zona. 

1994 .- 11 de desembre .- La Coordinadora dels veïns de la Partida de Polop d'Alcoi, acorden en Assemblea oposar-se a la instal·lació de l'abocador en la seua zona, per les mateixes raons per les que Benifallim i Benilloba es van oposar anteriorment a que s'instal·lara al Mas d'Is.

1994 .- 19 de desembre .- En reunió amb els veïns de la zona, l'alcalde d'Alcoi es reafirma en els estudis sobre Polop per a la instal·lació del abocador.

1995 .- 14 de maig .- Acomplida la seua missió, es procedeix a iniciar el procés de liquidació per a dissoldre l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba.

-------------------------------------------------

Al llarg de tot aquest procés, nombrosos tècnics, associacions i persones en general van donar les seues opinions a través d'articles de premsa, fent-se els diaris ressò del problema plantejat. En les hemeroteques es poden consultar tots aquests treballs, entre els que destacarem els que ens sembla més interessants:

El més prolífic en aquest sentit va ser José Juliá Serra, Llicenciat en Geografia i Història i President de l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba i que va liderar aquest moviment ciutadà. Al INFORMACIÓN va publicar en dos dies consecutius 24 i 25/08/94 un treball en la que fa un repàs històric del tema i de tots els possibles perills. El 2/9/94; el mateix diari li publica un altre article en el que es desaconsella situar l'abocador en el Regadiu. El 5/9/94 publica a LA VERDAD un interessant i documentat article. En el CIUDAD d'Alcoi va publicar també treballs el 25/9/94 i el 27/9/94.

CIUDAD d'Alcoi .- 23/9/94 .- El periodista Ximo Llorens raona en contra d'instal·lar l'abocador a El Regadiu.

CIUDAD d'Alcoi .- 3/9/94 .- Apareix una Carta al Director de Marc Baldó i Lacomba, Professor d'Història i Degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, oposant-se a que la brossa dels pobles grans vagen a parar als terrenys dels xicotets.

INFORMACIÓN .- 4/9/94 .- Apareix un extens treball de Javier Llopis sobre el tema de l'abocador.

CIUDAD d'Alcoi .- 6/9/94 .- La Colla Ecologista La Carrasca publica un treball sobre la ubicació de la planta de tractament de residus sòlids urbans.

CIUDAD d'Alcoi .- 27/9/94 .- Aquest diari publica un extens treball en el que es recorda que 22 anys abans El Regadiu ja va ser polèmic com a projecte d'abocador.

INFORMACIÓN .- 17/9/94 .- Es publica un treball d'opinió de Roman Roman, advocat, apel·lant al diàleg.

CIUDAD d'Alcoi .- 19/9/94 .- Màrius Ivorra, Secretari d'Organització de Nacionalistes d'Alcoi demana més informació en relació a la ubicació de l'abocador.

INFORMACIÓN .-  22/9/94 .- Apareix una Carta oberta a l'alcalde d'Alcoi de Marc Baldó i Lacomba, Professor d'Història i Degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, insistint en la seua oposició a que la brossa dels pobles grans vagen a parar als termes municipals dels xicotets.

CIUDAD d'Alcoi .- 23/9/94 .- El periodista Ximo Llorens critica la forma en que s'ha fet l'elecció del lloc on vol instal·lar-se l'abocador.

INFORMACIÓN .- 27/9/94 .- Joaquim Espinós Felipe, Escriptor i Professor, raona en contra de la projectada ubicació de l'abocador.

CIUDAD d'Alcoi .- 20/10/1994, el periodista Ximo Llorens insistix en l'opinió de que la planta deu d'instal·lar-se lluny de qualsevol població xicoteta,

LA VERDAD .- 30/10/1994, el president de l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba, José Juliá Serra, exposa extensament el problema.

LA VERDAD .- Lucía Gadea Boronat, 31/10/1994 .- S'arreplega la informació facilitada pel president de l'Associació Pro Defensa de la Vall del Serpis de Benilloba, José Juliá Serra, sobre l'Assemblea celebrada.

CIUDAD d'Alcoi .- 15/12/1994 .- Jordi Grau critica la forma en que s'ha dut tot el tema de l'abocador per part de la Conselleria i de l'agència local de medi ambient.

CIUDAD d'Alcoi .- 23/12/1994 .- Germán Vicens Pérez, opina en contra de l'abocador, subratllant els seus perills de contaminació.