Treballs del camp

El camp ha tingut al llarg de la història una importància capital a Benilloba. En esta web volem deixar constància dels treballs del camp i de les ferramentes utilitzades, com a reconeixement i homenatge als nostres avantpassats.

El nivell econòmic d'una família estava directament relacionat amb la quantitat de terra que posseïa. El procés d'industrialització i modernització que s'ha produït durant les últimes dècades ha fet que esta importància haja disminuït i que actualment la possessió de terra siga un element més però no el determinant de l'estatus familiar.

  

                                                                                              Trillant                                                                                                                               Ventant

     

                                                Ventant                                                                                                                Descansant

Un alt en el camí

Donant de menjar a les gallines

Els animals, mules i burros, utilitzats en els treballs del camp, van anar desapareixent en l'últim quart del segle XX, sent substituïts per tractors de diversa potència.

 

                                Burra                                                                        Tio Enrique amb l'ultima burra que va haver al poble

Actualment, es pot dir que cap família viu a Benilloba exclusivament del camp. Per a la majoria suposa només un complement econòmic. Durant la setmana es treballa en les fàbriques i durant els caps de setmana i les vacances es treballa la terra. En el cas de molts majors, que seguixen cuidant de la seua terra, la pensió és l'ingrés més important que tenen.

          

Estat actual de les antigues sèquies mare

D'altra banda, la cada vegada més aguda sequera i l'escassetat d'aigua disponible per a regar, ha fet que les zones dedicades a horta hagen anat desapareixent, convertint-se algunes vegades en secà i, freqüentment, deixant-se ermes. Les sèquies que repartien l'aigua van desaparèixer en els anys 70 per falta de manteniment.

Els cultius, més variats en el passat, estan constituïts actualment principalment d'ametlers i oliveres. Tant la vinya com els cereals, importants en el passat, quasi han desaparegut.

    

Perera                                                                      Nouer

      

Bajoques                                                                                                          Caquis

     

Carabasses                                                                                                           Figuera

          

                                                               Codonys                                                         Dacsa                                                               Tomaqueres

Mig almud

Cooperativa

Els propietaris de terres estan organitzats en la Cooperativa Agrícola "Virgen de los Dolores". Esta societat té com a finalitat el coordinar els treballs dels associats, canalitzar la petició de subvencions, indicar quan ha d'iniciar-se la recol·lecció, etc. Particularment, intervé en tot allò que està relacionat amb la recol·lecció i comercialització de l'oliverar, indicant quan ha d'iniciar-se la recol·lecció de les olives i en les seues instal·lacions se centralitza el magatzematge, càrrega dels camions i expedició de les olives a l'almàssera de Mur, on s'efectua el premsat i obtenció de l'oli.

Benilloba comptava amb dos almàsseres, la de D. Pedro i la dels Ginesos, que van ser substituïdes per la de la Cooperativa, però que actualment tampoc s'utilitza, al l'haver-se unit les cooperatives de diversos pobles i haver centralitzat el premsat en la de Muro.

Antigament, existia una associació semblant, anomenada “Germandat” que s'ocupava també de gestionar els fons que els socis anaven aportant per a cobrir les eventualitats de malaltia i vellesa. La Cooperativa no s'ocupa d'estos aspectes.

 

Inauguració de la Cooperativa

Marge de pedra

Almàssera dels Ginesos

Estris del camp